Aralarko Saltarrirako pistaren auzia artxibatuta

Intzesaotik Saltarrira doan pistaren auzia artxibatu egin dela jakin ondoren, Eguzki eta Landarlango kideok dokumentu hau sinatzen dugu:


Hasteko, komeni da argitzea proiektatutako pistaren %80a Mendi Babesleko (MB) eremu batetik igarotzen dela, eta debekatuta dagoela lurzorua mugiaraztea dakarren edozein lan, zuhaitz estalki bat ezartzea helburu dutenak eta lehendik dauden sarbideak eta azpiegiturak hobetzeko eta mantentzeko lanak izan ezik, Natura Baliabideak Antolatzeko Planeko (NBAP) 26. artikuluko D atalaren arabera. Bitxia bada ere, administrazioak jarduera hori justifikatzeko eman duen argudioetako bat da NBAPeko artikulu baten euskarazko bertsioak pista berriak egiteko baimena ematen duela, eta hori berriz, erabat debekatua azaltzen da espainolezko jatorrizko araudian.

Aralarko Parke Naturalean legediaren aurkako ekintzak egiten ari zirela ikusita, eta naturguneak mantendu, hobetu eta zaintzeko ardura duen erakunde nagusia, Gipuzkoako Foru Aldundia, bere funtzioa alde batera uzten ari zela ikusita (pista hori bultzatuz eta diruz lagunduz), Eguzki eta Landarlan elkarteek Gipuzkoako Ingurumen Fiskaltzara jo genuen 2016ko udazkenean. Fiskaltzak frogak aztertu ondoren eta delitu-zantzuak zeudela ikusita, kasua Tolosako Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko epaitegiaren esku utzi zuen. Horrela gure elkarteen zeregin nagusietako bat betetzen dugu, ingurumenaren arloko legea betetzen dela egiaztatzea, eta hala ez bada, naturaren ahotsa izaten saiatzea.

Etengabe salatu dugu ingurumen-delitua eta lurralde-antolamenduaren aurkako delituak egin direla, Natura 2000 Sareko Parke Naturalaren eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) barruan pista bat eraikitzeagatik, oraingoz erdizka eraikita, lehen bidezidorrik ez zegoen tokian eta artzain txabolik ez dagoen goiko larre eremuraino iristea helburu izanik. Hura eraikitzea bozkatu eta onartu zuten agintariek erabat ezagutzen zuten egoera hori, bai eta pista berriak eraikitzeko arau-ezintasuna ere.

HAZIk (erakunde erdipublikoa eta abeltzaintza sustatzen duena) egindako proiektuaren Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Sinplifikatuak (IEB) era interesatuan ezartzen du pista hau Mendi Babeslearen eremuan, txaboletara legez kanpo (pistetatik kanpo) sartzen diren ibilgailuen gurpil arrastoak azpiegituratzat hartuz. Gainera, Ertzaintzak idatzitako txostenak argi uzten du “HAZI Fundazioak aztertutako proiektua izapidetzeko egindako ingurumen-agirian jasotako mapetan ez dela inolako pistarik ageri; izan ere, lurzorua baliabide mekaniko eta teknikoen bidez aldatzen duen eraikuntza da, funtsezko aldaketa ekartzen duena, irauteko asmoarekin...”. Beraz, argi dago eraikitze-lekuan ez zegoela azpiegitura hori egitea justifika zezakeen aurrekorik.

Era berean, gogorarazi behar dugu nahita zatikatu dela pista-sarearen hasierako proiektua (Foru Aldundiaren 2015/2019 kudeaketa-planaren arabera) proiektu bereizi batzuetan, banan-banan ebaluatuta, haien ingurumen-eragina guztien batuketa baino txikiagoa izan dadin. Hala adierazten du Ministerio Fiskalak, proiektu orokor bat hainbat proiektu bereizitan zatitzearen ilegaltasunaz ari garela, kasu horretan Aralarko pisten bide-sarea arautuko zuen plan integrala onartu behar zela kontuan hartuz, eta ez bakarkako zenbait jarduketa, eta halaber Erabilera eta Kudeaketarako Plan Zuzentzaile baten beharra agerian utziz.

Auziaren artxibo honek Aralarko Parke Naturala eta KBEa inongo babesik gabe uzten du, Gipuzkoako gainerako parke naturalak bezala, ingurune naturala babesteko legeen espirituarekin talka egiten duelako.

Gipuzkoako Foru Aldundiko buruei dei egiten diegu araudiaren interpretazio behartuak egiteari utz diezaioten eta Parke Naturalaren eta Natura 2000 Sarearen helburu nagusiak bete ditzaten, hau da, habitat eta espezieen kontserbazioa. Eta Enirio-Aralarko Mankomunitateari ere dei egiten diogu, duela ia bost urte proiektatutako pista hori ez bultzatzeko; izan ere, Gipuzkoako goilarreen eremu zabal bakarrenetakoa erabat artifizializatzea suposatzen duelako.


EGUZKI eta LANDARLAN

Donostia, 2021eko apirilaren 6an

Archivo judicial de la pista a Saltarri en Aralar

Tras haber recibido la notificación de que el enjuiciamiento de la pista de Intzesao a Saltarri queda archivado por falta de pruebas suficientes, los miembros de Eguzki y Landarlan firmamos el siguiente documento:

Para comenzar conviene aclarar que el 80% de la pista proyectada discurre por una zona de Monte Protector (MP) estando prohibido cualquier trabajo que suponga remoción del suelo, exceptuando sólo aquellos cuyo fin sea el establecimiento de una cubierta arbórea permanente y los trabajos de mejora y mantenimiento de las vías de acceso e infraestructura que ya existen (art. 26 D del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)). Curiosamente, uno de los argumentos exhibidos por la administración para justificar dicha actuación es que la traducción al euskera de un artículo del PORN autoriza la realización de nuevas pistas, cosa totalmente vetada en la normativa original en español.

Al observar que en el Parque Natural de Aralar se estaban realizando acciones que iban en contra de la legislación y que la principal institución que debe velar por el mantenimiento, mejora y custodia de los espacios naturales, la Diputación Foral de Gipuzkoa, no sólo estaba obviando su función, si no que estaba impulsando y subvencionando dicha pista, las asociaciones Eguzki y Landarlan acudimos a la fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa en el otoño de 2016, quien tras analizar las pruebas y al ver que había indicios de delito, dejó el caso en manos del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tolosa. Así cumplimos una de las principales labores de asociaciones como las nuestras que es la de comprobar el cumplimiento de la ley medio ambiental, y en caso de no ser así, tratar de ser la voz de la naturaleza.

Lo que se ha venido denunciando de forma constante es la comisión de un delito ambiental y contra la ordenación del territorio por la construcción de una nueva pista dentro del Parque Natural y Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, construida parcialmente donde antes no había ni una senda y cuyo objetivo es una zona de pastos de altura sin chabolas de pastor, siendo las autoridades que votaron y aprobaron su construcción plenamente conocedoras de dicha circunstancia y de la imposibilidad normativa para la construcción de pistas nuevas.

El estudio de Impacto Ambiental Simplificado (EIAS) del proyecto elaborado por HAZI (entidad semipública y para el fomento de la ganaderia), lo ubica interesadamente en zona de Monte Protector al entender que las distintas rodadas de los vehículos que acceden ilegalmente (fuera de pistas) a las txabolas implican ya la existencia de accesos. Además el informe redactado por la Ertzaintza deja claro que “no aparece pista alguna en los mapas incluidos en el documento ambiental realizado por HAZI Fundazioa para la tramitación del proyecto investigado, tratándose de una construcción que altera el suelo por medios mecánicos y técnicos, comportando una sustancial modificación, con vocación de permanencia...”. Por lo tanto, queda claro que en el lugar de la construcción no existía ninguna infraestructura previa que pudiera justificar su ejecución.

También se debe recordar que se ha producido intencionadamente una fragmentación de un proyecto inicial de red de pistas (según el plan de gestión 2015-2019 de la Diputación Foral), en una serie de proyectos separados, para que evaluados uno por uno, su impacto ambiental se considerara menor que el de la suma de todos ellos. Así se manifiesta el Ministerio Fiscal hablando de la ilegalidad de fragmentar un proyecto global en varios proyectos separados, considerando que, en tal caso, debía haberse aprobado un plan integral que regulase la red viaria de pistas de Aralar y no varias actuaciones de carácter individual, poniendo igualmente de manifiesto la necesidad de un PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión).

Este archivo deja al Parque Natural y ZEC de Aralar, como a los demás parques naturales de Gipuzkoa totalmente desprotegidos, debido a que choca frontalmente con el espíritu de las leyes de protección del medio natural.

Hacemos un llamamiento a los dirigentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa para que dejen de realizar interpretaciones forzadas de la normativa y para que cumplan con los objetivos prioritarios del Parque Natural y de la Red Natura 2000 que son principalmente la conservación de los hábitats y de las especies. Y a la Mancomunidad de Enirio-Aralar para que se abstenga de impulsar esta pista proyectada hace casi cinco años, que supone la completa artificialización de la única zona extensa de Gipuzkoa de pastos de altura.EGUZKI eta LANDARLAN

Donostia, a 6 de abril de 2021