Baimenik gabeko desbrozeak Enirio-Aralarren

Joan den abenduan, Eguzki eta Landarlan elkarte ekologistek Ingurumen Fiskaltzan salatu zuten irailaren amaiera eta urriaren hasiera bitartean oteak eta txilarrak moztu zituztela ezezagun batzuek  -ustez baimenik gabe-, Enirio inguruan, Aralarko Parke Naturalean eta Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremuan., 20 ha luze-zabalean, horietatik gehienak mendi babesle barrutian.

Duela gutxi, salaketa horren artxiboa gauzatu du Fiskaltzak, aztertutako habitatak (bakarra), bere ustez, kalterik ez duela jasan argudiatuz; salaketan beste bost habitat gehiago sartu arren haien aipurik ez du egiten. Gainera, higadura-arriskurik edo lurzoru-galerarik ez dela sumatzen esaten du. Ez gatoz bat, inondik ere, artxibo horrekin, babes berezia duen eremu batean espezieak eta lurzorua kaltetu zirela uste baitugu. Ondorioztatzen dugu Ertzaintzak egindako ikerketa ez zela osoa ezta nahikoa izan, eta berriro ere Ertzaintzaren brigada horrentzat giza baliabide zein baliabide material gehiago eskatzen dugu, bereziki konplexuak diren delitu  horien aurrean ikerketak behar den kalitatez egin ditzaten.

Fiskaltzak baieztatzen du, desbroze horiek Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi eta Habitaten Kudeaketa Zerbitzuaren baimenik gabe egin zirela, guk uste genuen bezala, eta hori arau-hauste administratiboa dela. Hori guztia oso delitu larria da, eta Aralarko Parke Naturaleko kudeatzailea den, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, kontrol falta adierazten du.

Horrez gain, Enirio-Aralarko Mankomunitatea, lurraren jabe den heinean deskontrol horren arduraduna ere badela gaineratu nahi dugu. Era berean, fiskaltzaren baieztapenean oinarrituta, administrazio-delitu bat badagoela, bi erakundeei eskatzen diegu argitu dezatela salaketa eta/edo eginbideren bat izapidetu duten.

Ekintza horiek berriro elkarte ekologistok salatu behar izan ditugu, eta Aldundiak nahiz Mankomunitateak ez dute jendaurreko salaketarik egin. Bi erakundeei eskatzen diegu Aralarko giza jardueren gaineko kontrola askoz handiagoa ekarriko duten neurriak har ditzatela ahalik eta lasterren, baita desbrozatutako eremua aziendaren erabilerarako ixtea ere, erabakitako ekintzen eta arrazoien berri jendaurrean azalduz.

Ordizian, 2022ko apirilaren 26an

Eguzki Talde Ekologista eta Landarlan Ingurumen Elkartea

Desbroces sin autorización en Enirio-Aralar

En diciembre del pasado año las asociaciones ecologistas Eguzki y Landarlan denunciaron en la Fiscalía de Medio Ambiente que a  finales de septiembre e inicios de octubre se realizaron  desbroces de argoma y brezo presuntamente sin autorización por desconocidos en la zona de Enirio, en el Parque Natural y Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 de Aralar, en un área de 20 has, bastantes de las cuales se hallan en zona de monte protector. 

Recientemente hemos recibido el archivo de dicha denuncia por parte de la Fiscalía por no constar que se haya dañado un hábitat de los incluídos en la denuncia, que eran seis, el resto de los cuales ni se citan. Además se afirma que no se atisban riesgos de erosión ni pérdida de suelo. Mostramos nuestro desacuerdo con dicho archivo por entender que sí hubo afección a especies y al suelo en una zona especialmente protegida. Ello nos lleva a entender que la investigación realizada por la Ertzaintza fue incompleta e insuficiente, reclamando nuevamente para dicha brigada de la Ertzaintza más medios humanos y materiales para que puedan realizar dichas investigaciones con la calidad necesaria ante estos delitos especialmente complejos. 

Pero lo que la Fiscalía sí afirma es que dichos desbroces se realizaron sin autorización del servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tal y como sospechábamos, lo que constituye una infracción administrativa. Todo ello constituye un delito muy grave que denota la falta de control por parte de la institución gestora del parque natural de Aralar, la Diputación Foral de Gipuzkoa. También añadimos que la Mancomunidad de Enirio-Aralar es al igual que la Diputación, responsable de dicho descontrol, ya que es propietaria de los terrenos. A su vez, basándonos en la afirmación de fiscalía de la existencia de un delito administrativo, pedimos a ambas instituciones aclaren si han tramitado algún tipo de denuncia y/o diligencia con ese fin.

Hemos tenido que ser las asociaciones ecologistas, las que una vez mas hemos tenido que denunciar los hechos, sin que hasta la fecha ni la Diputación ni la Mancomunidad los hayan denunciado públicamente. Pedimos a ambas instituciones que tomen medidas a la mayor brevedad que supongan un control mucho mayor de las actividades humanas en Aralar e incluso el cierre para el ganado de la zona desbrozada, haciendo públicas las acciones decididas y las razones para ello.

En Ataun, a 26 de abril de 2022.

Eguzki Talde Ekologista eta Landarlan Ingurumen Elkartea