GAZTELUKO PISTA PROIEKTUA INGURUMEN BAIMENIK GABE

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen departamenduak argitaratu du Abaltzisketako onura publikoko Egido mendian egin nahi den pisten proiektuari buruzko ingurumen inpaktuaren agiria. Gogoratu beharrean gaude Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza nagusiak, Aralarren, Abaltzisketako lurretan, Ausa Gaztelu mendiaren magalean, 9 kmko pista sarea eraiki nahi duela, baso lanak egiteko.

Proiektuarekiko desadostasuna adierazi dute Aldundiko Ondare eta Artxiboen Zerbitzuak, hainbat natur eta ekologista taldek (Arkamurka, Eguzki, Landarlan, Mutriku Natur Taldea, Otsotarrak eta SEO-Birdlife), Gipuzkoako Mendi Federazioak eta norbanako ugarik. Hauek guztiek ekarpen zehatzak eta sakonak egin dituzte, alternatibak planteatuz ere.

Arkamurka natur elkarteak eskaera luzatu dio Aldundiari, oso logikoa zalantzarik gabe, Aldundiak berak Abaltzisketako Udalaren jabetzako zuhaiztia erosi eta ustiatu gabe uzteko, naturalki eboluziona dezan. Esan beharra daukagu aukera hori askoz merkeagoa izango litzatekeela gipuzkoarrontzat.

Gipuzkoako Mendi federazioak iradokitzen du, azpiegitura honen eraikuntzaren azken helburua agian ez dela horrenbeste basoaren ustiapena, baizik eta Katxine, Elutzeta, Ziate, Gokikoa eta Egurraleko artzainen saroietarako sarbideak hobetzea. Eta beharrezkotzat jotzen du hori hala den jakitea eta ea etorkizuneko esku-hartze zabalago baten hasierako fasea besterik ez den argitzea.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak, berriz, informazio gehiago eta baso plangintza eskatzen ditu eta ikerketa zorrotza, araudiarekin bat etorriko dena.

Aldeko ekarpenak egin dituzte, Abaltzisketako Udalak eta herritarrek, ENBA sindikatuak eta GEBE, Gipuzkoako baso elkarteak.

Zaldibiako Udalak, bestalde, proiektuak bere ur edangarri guztia hornitzen duen Osinberdeko akuiferoen gainean duen eragina sakontasunez ebalua dadila eskatu du.

Ekarpen horiekin guztiekin Ingurumen Departamenduak ez du baimenik eman pista proiektua oraingoz gauzatzeko eta baldintza ugari eta zorrotzak eskatu ditu. Hasteko, Egido mendiaren plangintza eta 0 alternatiba, alegia, pista proiektua ez egitea aztertu beharko dela. Jarraitu du azaltzen, Aralar osorik EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoan sartzeko proposatuta dagoela, oso balorazio handia baitu. Espero dugu proiektu hau behin betiko baztertzea, arrazoi sakonak baitaude horretarako.

Lerro hauetatik gure eskerrik beroenak proiektuaren aurkako balorazio eta bestelako alternatibak proposatu dituzten elkarte eta norbanako guztiei, uda bete-betean eta opor garaian izanda ere, horrek adierazten baitu, gizarte bizia dugula eta gai izan dela astakeria honen aurrean mugitzeko.

Bukatzeko, gogoratu beharrean gaude Mendi eta Ingurune Naturalaren Zuzendaritza Nagusiak aurkeztu zuela Egidoko pista proiektua, espainol hutsez. Hori dela eta, eskatu genuen ekarpenen prozesua gelditzea dokumentazio osoa euskaraz egon arte, baina ez zuten hala egin, euskaraz aritzeko dugun eskubidea Aldundiak berak urratu duelarik. Oraingoan aldiz, Aldundi berdineko Ingurumen Departamenduak dokumentazioa bi hizkuntzetan jarri du, zorionak gure aldetik.

LANDARLAN

2022ko azaroaren 21ean

PROYECTO DE PISTAS DE AUSA-GAZTELU,

SIN AUTORIZACIÓN AMBIENTAL


El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Gipuzkoa ha publicado el documento de Impacto Ambiental del proyecto de pistas que se pretende realizar en el monte público de Egido (Abaltzisketa). Recordamos que la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en terrenos de Abaltzisketa, en la ladera del monte Ausa Gaztelu de Aralar, pretende construir una red de pistas de 9 km para realizar trabajos forestales.


El Servicio de Patrimonio y Archivos de la Diputación, asociaciones naturalistas y ecologistas (Arkamurka, Landarlan, Eguzki, Mutriku Natur Taldea, Otsotarrak y SEO-Birdlife), la Federación de Montes de Gipuzkoa y personas individuales han mostrado su disconformidad con el proyecto. Todos ellos, con aportaciones concretas y profundas, planteando alternativas.


La asociación Arkamurka natur elkartea ha realizado además una propuesta, lógica por cierto, pidiendo a Diputación que compre el arbolado afectado, propiedad del ayuntamiento de Abaltzisketa y lo deje evolucionar naturalmente sin explotarlo. Añadimos que a los guipuzcoanos nos resultaría mucho más barato esta posibilidad.


La Federación Guipuzcoana de Montaña sugiere que el objetivo final de la construcción de esta infraestructura puede no ser tanto la explotación forestal como la mejora de los accesos a los prados de los pastores de Katxine, Elutzeta, Ziate, Gokikoa y Egurral. Y considera necesario saber si esto es así y si es sólo la fase inicial de una futura intervención más amplia.


Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco solicita más información y planificación forestal, y un estudio riguroso, acorde con la normativa.


Han realizado aportaciones favorables el ayuntamiento de Abaltzisketa y ciudadanos, el sindicato ENBA y la asociación de Forestalistas de Gipuzkoa, GEBE.


Por su parte, el Ayuntamiento de Zaldibia solicita que se evalúe en profundidad la afección del proyecto sobre los acuíferos de Osinberdea que abastecen su red de agua potable.

Con todas estas aportaciones el Departamento de Medio Ambiente no ha autorizado por el momento la ejecución del proyecto de pista y ha exigido muchas y exigentes condiciones, y en primer lugar la planificación del monte Egido y analizar la alternativa 0, la no realización del proyecto de pista. Recuerda además que se propone integrar Aralar en su totalidad en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV por su valoración muy alta. Esperamos así que este proyecto sea definitivamente rechazado por todas las razones enviadas a Diputación.Desde estas líneas queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las asociaciones y a todas las personas que han enviado valoraciones contrarias y alternativas al proyecto, a pesar de que el proceso se ha realizado en pleno verano y época de vacaciones, lo cual demuestra que nuestra sociedad está viva y es capaz de movilizarse ante esta barbaridad.

Por último, hay que recordar que el proyecto de pista de Egido fue presentado únicamente en español por la Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación. Por ello, solicitamos que se paralizase el proceso de aportaciones hasta que toda la documentación estuviera en euskera, pero no lo hicieron y así nuestro derecho al euskara fue vulnerado por la propia Diputación. En esta ocasión el Departamento de Medio Ambiente de la misma Diputación ha puesto la documentación en ambos idiomas, felicidades por nuestra parte.

LANDARLAN

2022ko azaroaren 21ean