2021/1/26

Aralar Natur Parkean 0€/urtean natura babesteko

Urtea amaitu aurretik ospatu zen Aralarko Natur Parkeko Patronatuaren batzarra. Organo honen funtzioak besteak beste parkeko legedia betetzen dela zaintzea eta parkeko inbertsio eta jardueren urteko aurrekontua eta programa onartzea dira. Landarlan bertan izan zen, eta beste behin etsituta atera ginen.


Azken hiru urteetako aurrekontuei erreparatzen badiegu, osotara milioi eta erdi Euroko inbertsioa egin da Natur Parkean. Inbertsioen %52a abeltzaintza eta basogintzara bideratu da, %25a erabilera publikora (Parketxeak mantendu eta bideak egokitzeko), %20a kudeaketara eta %3a ikerketara. Hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiak habitatak edo espezieen egoera hobetzeko 0€ko inbertsioa egin du. Natur Parkearen lehen helburua “Parkearen eremuan dauden ekosistemak babestu, artatu eta lehengo egoerara itzularaztea” izanik, ulertezina egiten zaigu kudeaketa hau. Landarlanek aurrekontu hauek onartezinak direla adierazi zuen eta beste batzuk aurkezteko eskatu.


Aralarko habitat eta espezieen egoera zein den galdetu genuenean (babesturiko 18 habitat eta 85 espezie ditugu), ez genuen erantzunik jaso, baina garbi dago ikerketak aurrekontuaren %3a soilik izanik, jakintzarik ez daukagula.


Gipuzkoako Foru Aldundia ez da gai Natur Parkea zentzuz, logikaz eta legedia errespetatuz kudeatzeko. Inbertsio guztia gizakiaren ustiaketarako bideratzen da, Natur Parkearen helburuen kontra. Honela ezinezkoa da naturarekin orekan bizitzea, naturari zor dioguna bueltan ematea. Ingurumenarekiko presioagatik sorturiko pandemia egoeran gainera are garrantzitsuagoa da Naturan inbertitzea.

Landarlan Ingurumen Elkartea

Ordizian, 2021eko urtarrilaren 26an

Ikusi GITBkoek egin diguten elkarrizketa.

0€/año para proteger la naturaleza en el Parque Natural de Aralar

Antes de fin de año se celebró la reunión del Patronato del Parque Natural de Aralar. Las funciones de este órgano son, entre otras, velar por el cumplimiento de la legislación del Parque y aprobar el presupuesto y programa anual de inversiones y actividades. Landarlan participó en la reunión y una vez más salimos sorprendidos de lo acontecido.


Si nos fijamos en los presupuestos de los últimos tres años, la inversión total realizada en el Parque Natural asciende a un millón y medio de euros. El 52% de la inversión se destina a Ganadería y Silvicultura, el 25% a uso público (Parketxe y viales), el 20% a gestión y el 3% a investigación. Es decir, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha invertido 0€ en mejorar el estado de los hábitats o especies del Parque Natural. Siendo su primer objetivo “proteger, conservar y devolver a su estado original los ecosistemas existentes en el ámbito del Parque”, se hace incomprensible esta gestión. Landarlan declaró que estos presupuestos son inaceptables y solicitó a la Diputación que presentara otros.


Al preguntar sobre el estado de los hábitats y especies de Aralar (tenemos 18 hábitats y 85 especies protegidas) no recibimos respuesta, pero está claro que dada la importancia de la investigación en estos presupuestos carecemos de estudios.


La Diputación no es capaz de gestionar el Parque Natural con sentido, lógica y respeto a la legislación. Toda la inversión se destina al aprovechamiento humano en contra de los objetivos del Parque. De este modo es imposible vivir en equilibrio y devolver lo que le debemos a la naturaleza. En una situación de pandemia provocada por la sobrepresión del entorno natural, es más importante si cabe invertir en Naturaleza.Landarlan Ingurumen Elkartea

Ordizian, 2021eko urtarrilaren 26an