Uda lehorra Aralarren

Inoiz baino tenperatura altuagoak izan ditugu uda honetan, eta prezipitazioak aldiz erregistraturiko baxuenetarikoak izan dira. Klima aldaketaren ondorioz egoera hau ohikoa bilakatuko dela aurreikusten da, bada egokitzen hasteko garaia.

Uda honetan Aralarko goi larreetara joateko zortea izan dugunoi, pare bat kontuk atentzioa deitu digute. Batetik ur asketako eta iturrietako ur faltak, eta, bestetik, abereen portaerak. Hau da, behi, behor eta ardiak Aralarko zuhaizti urrietan babestuta ikusi ditugu momentu oro.

Egoera berrira egokitzen hasteko, gomendio pare bat egin nahiko genieke Enirio-Aralarko Mankomunitateari eta Aldundiari:

  1. Aralarren abereen karga %150ean dago (azken datuen arabera). Honenbestez urtetik urtera Aralarko larreek geroz eta kalitate eskasagoa izango dute. Zer esanik ez honelako uda lehorrak ohiko bilakatzen badira. Aralarren abeltzain profesionalak eta ez profesionalak (afizioz daudenak) ditugu. Profesionalek lehentasuna edukiz, karga jaitsi beharko litzateke. Larreen Antolamendu Plan (LAP) batek guzti hau zehaztuko liguke, aspalditik behar duguna.

  2. Aralarko goi lurretan baso gehiago behar dugu. Abeltzain zein mendizaleoi garbi geratu zaigu uda honetan. Zer esanik ez abereei. Mendi Babesle eta Babes Barrutiak legez basotze bidean egon beharko lirateke, baina larrea besterik ez dago. Baso hauek Aralarko biodibertsitatea, lurzorua eta ura babesteko giltzarriak dira eta horrelako muturreko baldintzetan mendiari eta baita abereei ere babesa eskaintzeko funtsezkoak dira, azken hauentzat itzala eta giro freskoagoa eskainiz.

Ingurumen elkarte baten izenean idazten dugunez, akaso, abeltzainen sindikatuek gure hitzak deabruaren hitzak direla esango dute. Beraien ustez zentzu gehiago dauka Natur Parkeko goi lurretara ur zisternak igotzeko pistak egiteak, Aralarko lurzorua eta larreen baldintzak hobetu ditzaketen neurriak hartzeak baino. Neurri horiek hartzeko, elkarlanerako prest gaude, Mankomunitate, Aldundi eta sindikatuekin.

LANDARLAN

2022ko irailaren 13an

Verano seco en Aralar

Este verano hemos tenido temperaturas más altas que nunca y las precipitaciones han sido de las más bajas registradas. Se prevé que esta situación se convierta en habitual debido al cambio climático, es hora de empezar a adaptarse.

Este verano hemos tenido la suerte de andar en los pastos altos de Aralar, y tenemos que decir que nos han llamado la atención un par de cuestiones . Por un lado, la falta de agua de las fuentes y abrevaderos, y por otro, el comportamiento del ganado. Hemos visto contínuamente a las ovejas, vacas y yeguas refugiadas en el escaso arbolado de Aralar.

Para empezar a adaptarse a esta nueva situación, quisiéramos hacer un par de recomendaciones a la Mancomunidad de Enirio-Aralar y a la Diputación:

  1. La carga ganadera de Aralar se sitúa en el 150% según los últimos datos. De esta forma, cada año los pastos de Aralar serán de peor calidad. No digamos si este tipo de veranos secos se convierten en habituales. A Aralar acuden ganaderos profesionales y no profesionales (aficionados). Se debería reducir la carga ganadera dando prioridad a los ganaderos profesionales. Un Plan de Ordenación de Pastos (POP) nos definiría todo esto, hace tiempo que lo necesitamos.

  2. Necesitamos más bosques en las tierras altas de Aralar. A los ganaderos y montañeros nos ha quedado claro este verano. No digamos a los animales. Los Montes Protectores y Zonas de Protección por ley deberían estar en vía de reforestación, pero no hay más que pastos. Estos bosques son claves para la conservación de la biodiversidad, el suelo y el agua de Aralar y son fundamentales para proporcionar protección al monte y a los animales en condiciones extremas, proporcionándoles sombra y un ambiente más fresco.

Como escribimos en nombre de una asociación medioambiental, quizás los sindicatos ganaderos digan que nuestras palabras son palabras del diablo. Consideran que tiene más sentido hacer pistas para subir cisternas de agua a los pastos altos del Parque Natural, que tomar medidas que puedan mejorar las condiciones del suelo y de los pastos. Estamos dispuestos a colaborar con la Mancomunidad, Diputación y sindicatos para tomar dichas medidas.

LANDARLAN

2022ko irailaren 13an